Skip to content

เลือกเรียนบริหารธุรกิจในแบบของตัวเอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คือหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็น “ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต” โดยเรียนรู้จากนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ผ่านการฝึกฝนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการออกแบบ และ ด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กร
อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะเน้นทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และโปรแกรมการฝึกงานของนักศึกษา ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงได้ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจจากการปฏิบัติจริง