Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

(พร้อมรับ iPad Air5 +Apple Pencil)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ทางคณะจะประกาศและนัดหมายกับผู้สมัครภายหลัง

สอบสัมภาษณ์

ทางคณะจะประกาศและนัดหมายกับผู้สมัครภายหลัง

ประกาศผลสอบ

ทางคณะจะประกาศให้กับผู้สมัครภายหลัง

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ :

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ