Skip to content
1 2 scaled - ABAC DDI Business Administrator

DDI Student Achievements

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตร DDI
Read More
S 7020575 - ABAC DDI Business Administrator

DDI Students at KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลัก
Read More
268291 - ABAC DDI Business Administrator

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DDI ทีม Giadina และทีม Zeri(Asclepius)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DDI
Read More
15 scaled - ABAC DDI Business Administrator

DDI Seed Funding Distribution

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DDI
Read More
S 1948378 - ABAC DDI Business Administrator

DDI First Orientation Camp

ภาควิชาสาขาการออกแบบและนวัตกรร
Read More
LINE ALBUM 220519 0 1 - ABAC DDI Business Administrator

DDI Connect

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบและนว
Read More

เลือกเรียนบริหารธุรกิจในแบบของตัวเอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คือหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็น “ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต” โดยเรียนรู้จากนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ผ่านการฝึกฝนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการออกแบบ และ ด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กร
อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะเน้นทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และโปรแกรมการฝึกงานของนักศึกษา ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงได้ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจจากการปฏิบัติจริง