ภาควิชาสาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2565 ในรูปแบบ DDI First Orientation Camp เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและพี่ๆ และแกนเนื้อหาการเรียนของหลักสูตร ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงานต้อนรับ

นอกจากนั้นแล้ว งานDDI First Orientation Camp ยังได้รับเกียรติจากภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ได้มากล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆ  รุ่นพี่และรุ่นน้องภายในหลักสูตร มีการแนะแนวให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 

โดยงานDDI First Orientation Camp ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Recommended Posts