Skip to content

การสมัครเข้าเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไทย
1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)
– หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)
2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับบรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานฑูตหรือสถานกงสุลในประเทศ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ