Skip to content

การทดสอบและสอบสัมภาษณ์

1. ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งในบัตรนักศึกษาชั่วคราว
2. ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงานพร้อมข้อมูลส่วนตัว จำนวน 5-10 หน้า หรือ วีดีโอแนะนำตัวเอง ประมาณ 3-5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษา ส่งมาที่อีเมล [email protected]