Skip to content

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา (กำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
  • GED 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน รวม 4 วิชาไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรองการศึกษา Australian Qualifications Framework (AQF) ที่ใช้ในการวัดระดับและจัดมาตรฐานการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
  • ใบรับรองอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือกรมการกงสุล ของประเทศนั้นๆ เพื่อยืนยันว่าถูกต้อง