Skip to content

การสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร :: เกณฑ์การรับสมัคร :: เอกสารการสมัครเรียน :: วิธีการสมัคร :: กำหนดการรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงานพร้อมข้อมูลส่วนตัว จำนวน 5-10 หน้า หรือ วีดีโอแนะนำตัวเอง ประมาณ 3-5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษา ส่งมาที่อีเมล [email protected] 

2. ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 70 (iBT) หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร