Skip to content

การสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร :: เกณฑ์การรับสมัคร :: เอกสารการสมัครเรียน :: วิธีการสมัคร :: กำหนดการรับสมัคร

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

(พร้อมรับ iPad Air5 +Apple Pencil)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2566

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 2/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ :

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ