Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

(พร้อมรับ iPad Air5 +Apple Pencil)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

วันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ :

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ