Skip to content

การสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร :: เกณฑ์การรับสมัคร :: เอกสารการสมัครเรียน :: วิธีการสมัคร :: กำหนดการรับสมัคร

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

ติดต่อ DDI Official Line : @ddiabac

(พร้อมรับ MacBook Air 15-inch M3 chip 256 GB)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ในวันที่สมัคร

สอบสัมภาษณ์

ทางคณะจะนัดหมายกับผู้สมัคร

ประกาศผลสอบ

หลังจากสัมภาษณ์ 1 วันทำการ

DDI First Orientation Camp

25-27 พฤษภาคม 2567

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2567

4 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ :

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ