Skip to content

แบบฟอร์มสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลในฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

2. แนบเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา และกดส่งข้อมูล

3. รอรับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

4. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียนจำนวน 500 บาทผ่านทาง QR Code ที่ได้รับ

5. ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียนกลับทางอีเมล

6. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงานพร้อมข้อมูลส่วนตัว จำนวน 5-10 หน้า หรือ วีดีโอแนะนำตัวเอง ประมาณ 3-5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการ สมัครเข้าศึกษา ส่งมาที่อีเมล admission@au.edu 

 

หากเกิดปัญหาการสมัครเรียน กรุณาติดต่อ โทร. 02-719-1919 หรืออีเมล ddi@au.edu