Skip to content

Psytech Assessment Tool

Psytech - ABAC DDI Business Administrator

ค้นหาตัวเองด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

Psytech Assessment Tool คือแบบทดสอบระดับสากลที่บริษัทใหญ่ ๆ ใช้ในการประเมินและคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน โดยถือเป็น เครื่องมือประเมินความถนัดและความสามารถเพื่อทดสอบศักยภาพของตัวบุคคล โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.) ประเมินผลด้านทัศนคติ (Attitude) และ 2.) ประเมินผลด้านความถนัด (Aptitude) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการประเมินได้รู้จักความถนัดหรือพรสวรรค์ของตนเอง และธรรมชาติของตนเอง เช่น ความถนัดในการคิดวิเคราะห์ ความถนัดด้านความคิดสร้างสรรค์ ความถนัดการบริหารจัดการ และความถนัดด้านศิลปะ เป็นต้น ทำให้บริษัท สามารถที่จะประเมินศักยภาพของบุคคลการที่มาสมัครเพื่อบรรจุเข้าทำงานในงานแต่ละด้านอย่างเหมาะสม

พัฒนาศักยภาพ
ที่ซ่อนภายใน

ในเชิงด้านกระบวนการคิด ผู้เข้ารับการประเมินด้วย Psytech Assessment Tool จะได้รู้ถึงจุดอ่อนของตัวเอง หรือจุดบกพร่องในตัวเอง ที่ต้องการการฝึกฝนหรือพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงแรงจูงใจต่างๆที่มีอยู่ในตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ กระบวนการคิดในเชิงความเป็นผู้นำ อีกด้วย

สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถที่จะเข้าถึงแบบทดสอบนี้ผ่าน Psytech Assessment Tool เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและรู้ความถนัด และศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตนเองผ่านทางแบบทดสอบ จึงทำให้นักศึกษาสามารถรู้ตัวตนตั้งแต่ขณะที่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่า มีจุดอ่อนและจุดแข้งด้านใดบ้าง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็งไห้ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงจุดอ่อนในด้านแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยและพร้อมเข้าทำงานในบริษัทฯ ในระดับสากล

มารู้จัก Psytech Assessment Tool กัน