Skip to content

แกนการเรียนรู้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (B.B.A. Design & Digital Innovation) เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ 1.) คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.) คณะนิเทศศาสตร์ 4.) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 5.) คณะดนตรี ให้จัดการเรียนรู้สร้างให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการโดยแท้จริง โดยนักศึกษาของหลักสูตรนี้ จะได้รับการคัดสรรเข้าบ้านตามความถนัดของตัวบุคคล โดยการประเมินผลผ่านโปรแกรม Psytech Assessment Tool ซึ่งมีหลักการของแต่ละบ้าน ดังนี้

Asset 12@3x - ABAC DDI Business Administrator

บ้านสำหรับนักบริหารตัวยง นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบทเรียน จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรพิเศษจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้ซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลองทำธุรกิจจริง โดย Mentor จะคอยชี้แนะแนวทางไปสู่ความสำเร็จในอาชีพในยุคดิจิทัล พร้อมจะก้าวสู่โลกแห่งการแข่งขันทางด้านการตลาดสากล

Asset 11@3x - ABAC DDI Business Administrator

บ้านแห่งเทคโนโลยี แห่งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนมุมมองของนักศึกษา ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น รอบรู้ ทันต่อโลกเทคโนโลยี พร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองให้ทันต่อโลกแห่งการแข่งขันในยุคดิจิทัล ก้าวทันต่อโลกาภิวัตน์ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Asset 10@3x - ABAC DDI Business Administrator

บ้านสำหรับนักออกแบบสมัยใหม่ ซึ่งการเรียนรู้ในบ้านนี้ จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำสื่อโฆษณาให้ดูแปลกแหวกตา จากคู่แข่งทางการตลาด คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งสวยงามใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น รวมถึงหลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการทำ Graphic Presentation

Asset 9@3x - ABAC DDI Business Administrator

บ้านที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณของนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีจริยธรรมอันดี ต่อสภาพแวดล้อม สังคม และสิ่งมีชีวิตต่างๆ และนักศึกษาจะยังได้รู้เรียนทักษะการดำเนินชีวิต การปรับตัวเข้ากับส่วนรวม ทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดอัตลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่น เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากบ้านทั้ง 4 บ้าน ที่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (B.B.A. Design & Digital Innovation) จะได้รับการฝึกฝนในทุกๆ ทักษะจากแต่ละบ้านแล้วนั้น นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถปรับแต่งรายวิชาที่มีความสนใจจะศึกษาได้ด้วยตนเอง จำนวน 30 หน่วยกิต จากคณะต่าง ๆ ได้มากกว่า 800 รายวิชา พร้อมได้รับประกาศนียบัตรหากนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มราย วิชาที่เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะนั้น ๆ ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างอิสระแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง