Skip to content

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรสองปริญญา ใน 3 ปี

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

• Bournemouth University (BU), UK

หลักสูตรสามปริญญา ใน 3 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (DDI) + ปริญญาโท 1 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ ห้องSR101 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.26 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์: 02-723-2714
Email : studyabroad@au.edu
Line: @ddiabac