Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

(พร้อมรับ iPad Air5 +Apple Pencil)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ประกาศผลสอบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 2/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ :

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ