Skip to content

ADMISSION CALENDAR
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

รับเพิ่มจำนวน 10 ที่นั่ง พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท และ Ipad จำนวน 1 เครื่อง

เริ่มเรียนหลักสูตร Pre Courses

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (9.00-12.00 น.) AU Freshmen Orientation

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2564

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2564 (13.00 น.) SRX0011 Overview of Design and Digital Innovation Camp

วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 DEX0011 Preparation for Design Workshop