Skip to content

เกณฑ์การรับสมัคร

1. ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงานพร้อมข้อมูลส่วนตัว จำนวน 5-10 หน้า หรือ วีดีโอแนะนำตัวเอง ประมาณ 3-5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการ สมัครเข้าศึกษา ส่งมาที่อีเมล au_admission@au.edu 
2.ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งในบัตรนักศึกษาชั่วคราว

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร
2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร
3. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร