Skip to content

Category: ข่าว

s 7528625

DDI Online Learning

โอกาสสุดพิเศษของ DDI ได้เรียนกับผู้มีประสบการณ์ตัวจริง เสียงจริง! โดย คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวทData Research Manager, WISESIGHT (THAILAND) CO.,LTD ว
Read More
s 7528620 1

DDI รุ่นแรกกับการเรียนแบบ New Normal

เริ่มแล้ว! คลาสเรียน DDI รุ่นแรกการเรียนแบบ New Normal บรรยากาศการเรียนแบบออนไลน์ ที่อบอุ่นและสนุกสนาน จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้ประสบการณ์ตร
Read More