หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดงาน DDI CONNECT ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ที่อาคาร FYI Center ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาDDI ได้รับความรู้และรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน

ความสำเร็จหลักของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลคือโมเดล Real Sandbox Business  นักศึกษาจะได้ลงมือปฎิบัติจริง ในที่นี้คือนักศึกษาจะได้ทำธุรกิจจริงนั่นเอง      นักศึกษาDDI ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมร่างโมเดลธุรกิจ โดยทีมที่มีแผนธุรกิจที่ดีและมีความพร้อมจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการทำธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งงาน DDI CONNECT ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจให้กับนักศึกษาDDI โดยที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมพูดคุยซักถามกับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจภายในงาน DDI CONNECT อย่างใกล้ชิด

ในงาน ดร.ปัญจรัตน์ พุ่มประดับ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลได้แนะนำวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษมาบรรยาย ได้แก่

คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง FabCafe Bangkok

คุณกัมปนาท วิมลโนท Executive Director, Krungsri Finnovate

คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์และคุณ ธเนศ จิระเสวกดิลก Co-founders, Divana

นอกจากนั้นแล้ว ในงานยังได้จัดช่วง Student pitch and popular vote เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม ได้มีโอกาสนำเสนอไอเดียทางธุรกิจเบื้องต้นให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เมนทอร์  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาDDI ได้รับไอเดียธุรกิจในมุมมองที่หลากหลาย ในช่วงท้ายของงาน นักศึกษายังได้มีโอกาสพูดคุยกับเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

Recommended Posts